وب سرویس هوش مصنوعی openai و Midjorney باهم

با استفاده از API وب سروس هوش مصنوعی، به راحتی میتوانید با همان استاندارد وب سرویس شرکت OpenAI بدون نیاز به پرداخت هزینه های هنگفت دلاری، برنامه ها و یا وب سایت های خود را به آخرین نسل هوش مصنوعی دنیا متصل کنید.

همچنین با کمک این , api هوش مصنوعی شما به قابلیت ایجاد عکس با آخرین نسل ساخت عکس با هوش مصنوعی میدجورنی بهره مند شوید.

وب سرویس هوش مصنوعی تاک بات، متصل به آخرین نسل هوش مصنوعی دنیا، شامل جمینای گوگل، PaLM2، چت جی پی تی، سوپرایم، و GPT-4 کارهای شما را از این پس راحت می کند. و می تواند یک دستیار دوست داشتنی برای شما باشد. برای استفاده از وب سرویس یا همان API لازم است حتما بسته هوش مصنوعی یاقوتی را از خرید api هوش مصنوعی روی حساب کاربری خود فعال کنید.. در صورت اتمام توکن های پلان، برای تمدید حتما باید پلان یاقوتی مجددا خریداری شود. این سرویس روی حساب کاربری برنزه و نقره ای در دسترس نمی باشد.

برای اطلاع از قیمت پلان ها، به صفحه خرید بسته مراجعه نمایید.

در این API امکان دسترسی به نسل های زیر با تعرفه های مشخص شده امکانپذیر است. لازم به توضیح است که کسر توکن از توکن های خریداری شده حساب کاربری شما در سرویس API هوش مصنوعی بر اساس تعداد کاراکترهای ارسالی و تعداد کاراکترهای دریافتی از مدل زبانی با ضریب مشخص زیر انجام و محاسبه میشود.


مدل های زبانی پشتیبانی شده + نرخ مصرف:

نام مدل هزینه (TPI) Content-Length
gpt-3.5-turbo 6TPC 4096
gpt-3.5-turbo-16k 6TPC 16K
gpt-4-turbo 10TPC 128K
gpt-4o 6TPC 4096
Llama-3-70b 1TPC 32K
gemini-pro 4TPC 32K
claude-3-haiku 6TPC 200K
claude-3-sonnet 10TPC 200K
claude-3-opus 12TPC 200K
gemini-pro-vision 10TPC 4096
gpt-4-vision-preview 12TPC 4096
palm-2-chat-bison 4TPC 32K
claude-instant-1 9TPC 100K
claude-instant-1-100k 9TPC 100K
llama-2-13b-chat 8TPC 4096
llama-2-70b-chat 8TPC 4096
gpt-3.5-turbo-instruct 7TPC 4097
gpt-3.5-turbo-instruct-0914 7TPC 4097
TPC = Token Per Character

هزینه درک زمینه:

به ازای هر کاراکتر درک زمینه ( پیام های ارسالی برای دریافت پاسخ در درخواست ) 0.2 توکن *دو دهم یک واحد* کسر میگردد. منظور از این پیام ها، مقدار content موجود در آرایه messages می باشد. که با Json انکد شده است. کاراکترها به صورت UTF-8 جمع می شوند.

API هوش مصنوعی

شما میتوانید از API هوش مصنوعی خود در پروژه های برنامه نویسی خود، یا توسعه وب فارسی استفاده کنید. با کمک این وب سرویس هوش مصنوعی، شما میتوانید در تمام پلتفرم هایی که وب سرویس openai را پشتیبانی می کنند استفاده کنید. همچنین می توانید برای سهولت در استفاده از هوش مصنوعی با قرار دادن نقطه اتصال و کلید اتصال در تنظیمات سایت BetterGPT از طریق https://bettergpt.chat اقدام به چت بهتر با هوش مصنوعی کنید.

خرید api openai

خرید api openai در حال حاظر برای توسعه دهندگان ایرانی، برای استفاده و توسعه وب فارسی صرفه اقتصادی چندانی ندارد. تاک بات با api هوش مصنوعی خود، سعی کرده است کلیه امکانات OpenAi را با قیمت هایی مقرون به صرفه، همراه با دسترسی به api gpt-4 در اختیارتان قرار دهد.

خرید api claude 3

رابط API هوش مصنوعی تاک بات، شما را به آخرین نسل هوش مصنوعی مدل های شرکت آنتروپیک (Anthropic) یعنی کلود3 یا Claude 3 Sonnet - Claude 3 Opus متصل می کند. با خرید این سرویس شما امکان اتصال به مدل های PRO این شرکت را خواهید داشت.

نمونه کد PHP اتصال به API هوش مصنوعی


	$message = [["role" => "system", "content" => "This is a test prompt."]
	,["role" => "user", "content" => "Just Say Hello."],
	["role" => "assistant", "content" => "Hello"],
	["role" => "user", "content" => "Thank you."]];
  $REQ = curl_init();

  curl_setopt_array(
    $REQ,
    array(
      CURLOPT_URL => 'https://api.talkbot.ir/v1/chat/completions',
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT_ENCODING => '',
      CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
      CURLOPT_TIMEOUT => 0,
			
      CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
      CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
      CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
      CURLOPT_POSTFIELDS =>
      '{
        "model": "gpt-3.5-turbo",
        "messages": '.json_encode($message) .',
        "temperature": 0.3,
        "stream": false,
		"max-token": 4000,
        "top_p": 1.0,
        "frequency_penalty": 0.0,
        "presence_penalty": 0.0
      }',
      CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json',
		'Authorization: Bearer ' . 'sk-5415240fgb4frer5er4tr54t454578g' // Replace with your actual API key
        
      ),
    )
  );

	echo $Response = curl_exec($REQ);

  $error = curl_error($REQ);

  $data = json_decode($Response, true); 

نمونه کد Python اتصال به API هوش مصنوعی


import json
import requests


messages = [
  {"role": "system", "content": "This is a test prompt."},
  {"role": "user", "content": "Just Say Hello."},
  {"role": "assistant", "content": "Hello"},
  {"role": "user", "content": "Thank you."}
]


url = 'https://api.talkbot.ir/v1/chat/completions'


payload = json.dumps({
  "model": "gpt-3.5-turbo",
  "messages": messages,
  "max-token": 4000,
  "temperature": 0.3,
  "stream": False,
  "top_p": 1.0,
  "frequency_penalty": 0.0,
  "presence_penalty": 0.0
})


headers = {
  'Content-Type': 'application/json',
  'Authorization': 'Bearer sk-a689804145201521agf55554213v8' # Replace with your actual API key
}


response = requests.post(url, data=payload, headers=headers)


if response.ok:
  print(response.text)
else:
  print(f'An error occurred: {response.text}')

# You may want to parse the JSON response 
data = response.json()
	 

نمونه کد اتصال به GPT-4 Vision و Gemini Pro Vision

در اینجا نمونه کد PHP GPT-4 Vision و Gemini Pro Vision را مشاهده می کنید. با کمک این مدل های زبانی خاص، می توانید بر اساس عکس (Image) می توان با هوش مصنوعی گفتگو کرد. و داده های حیرت انگیز دریافت کرد. ما این سرویس در کنار سایر وب سرویس های تاک بات به کاربران خود ارائه می کنیم. برای استفاده از این API باید بسته یاقوتی روی حساب کاربری شما فعال باشد.


$image_path = 'https://talkbot.ir/myai.jpg';
$encoded_image = base64_encode(file_get_contents($image_path));
	$message = array(
  array(
    "role" => "user",
    "content" => array(
      array(
        "type" => "image_url",
        "image_url" => array(
          "url" => "data:image/jpeg;base64," . $encoded_image
        )
      ),
			array(
        "type" => "text",
        "text" => 'what is this image?'
      )
    )
  )
);
  $REQ = curl_init();

  curl_setopt_array(
    $REQ,
    array(
      CURLOPT_URL => 'https://api.talkbot.ir/v1/chat/completions',
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT_ENCODING => '',
      CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
      CURLOPT_TIMEOUT => 0,
			
      CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
      CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
      CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
      CURLOPT_POSTFIELDS =>
      '{
        "model": "gpt-4-vision", //or gemini-pro-vision.
        "messages": '.json_encode($message) .',
        "temperature": 0.3,
        "stream": false,  
        "top_p": 1.0,
        "frequency_penalty": 0.0,
        "presence_penalty": 0.0
      }',
      CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        'Content-Type: application/json',
				'Authorization: Bearer ' . 'sk-f0fffc7d710101745477417100140e4' //Your Key here.
        
      ),
    )
  );

 echo $Response = curl_exec($REQ);

  $error = curl_error($REQ);

  $data = json_decode($Response, true);
	 


پارامترها و محدوده مقادیر:

model

نام مدل باید یک رشته معتبر از اسامی مدل‌های پشتیبانی شده توسط API که در جدول بالا آمده است باشد. مثال: "gpt-3.5-turbo".

messages

آرایه‌ای از پیام‌ها به فرمت JSON که هر پیام شامل متن است. تعداد پیام‌ها می‌تواند از 1 تا هر مقداری که API شما پشتیبانی می‌کند باشد.

temperature

یک عدد حقیقی بین 0.0 تا 1.0 که تصادفی بودن پاسخ‌ها را تعیین می‌کند. مقادیر بسیار پایین (مانند 0.0) موجب قطعیت بیشتر در پاسخ‌ها می‌شود، در حالی که مقادیر بالاتر (تا 1.0) خلاقیت و تنوع بیشتری ایجاد می‌کنند.

stream

مقدار بولین که می‌تواند "true" یا "false" باشد. "true" برای ارسال پاسخ‌ها به صورت جریانی و "false" برای ارسال یکباره پاسخ‌ها.

top_p

یک عدد حقیقی بین 0.0 تا 1.0 که تنوع لغات انتخابی توسط مدل را کنترل می‌کند. مقدار 1.0 نمایان‌گر احتمال برابر برای انتخاب هر کلمه است.

frequency_penalty

یک عدد حقیقی بین -2.0 تا 2.0 که میزان جلوگیری از تکرار واژه‌ها در جواب‌ها را مشخص می‌کند. مقادیر بالاتر باعث کمتر شدن احتمال تکرار همان واژه در پاسخ‌ها می‌شوند.

presence_penalty

یک عدد حقیقی بین -2.0 تا 2.0 که میزان جلوگیری از تکرار مفاهیم در جواب‌ها را کنترل می‌کند. مقادیر بالاتر باعث تشویق مدل برای معرفی مفاهیم جدید به جواب‌ها می‌شوند.


لیست مدل های منسوخ و جایگزین آنها

مدل های زیر توسط شرکت OpenAI در تاریخ 04-01-2024 منسوخ شده اند. و مدل معرفی شده به عنوان جایگزین آنها در API قابل استفاده است.

منقضی در مدل میراث جایگزین
2024-01-04 text-ada-001 gpt-3.5-turbo
2024-01-04 text-babbage-001 gpt-3.5-turbo
2024-01-04 text-curie-001 gpt-3.5-turbo
2024-01-04 text-davinci-001 gpt-3.5-turbo
2024-01-04 text-davinci-002 gpt-3.5-turbo
2024-01-04 text-davinci-003 gpt-3.5-turbo


نمونه خروجی:

این خروجی مطابق با استاندارد جهانی می باشد. که توسط تاک بات ارائه می شود.. و شما در خروجی چیزی مشابه این کد در پاسخ دریافت خواهید کرد. این خروجی به صورت JSON می باشد.


{
 "id": "2f7ffcc3434c472b90a45934056f74f7",
 "object": "chat.completion",
 "created": 1708684538,
 "model": "gpt-4-turbo",
 "choices": [
  {
   "index": 0,
   "message": {
    "role": "assistant",
    "content": "This is an AI response for you. How can I assist you?"
   },
   "finish_reason": "stop"
  }
 ],
 "usage": {
  "prompt_tokens": 68,
  "completion_tokens": 205,
  "total_tokens": 273
 }
}
	 

دسترسی به API (وب سرویس های دیگر)


همچنین مستندات وب سرویس ایجاد عکس هوش مصنوعی با آخرین نسل هوش مصنوعی میدجورنی (Midjorney) را از وب سرویس میدجورنی تاک بات بخوانید

در این API AI هم اکنون شما امکان اتصال به هوش مصنوعی Claude و llama را نیز خواهید داشت.

علاوه بر تمام امکانات بالا، تاک بات وب سرویس تبدیل متن به صوت را نیز به لیست خدمات خود افزوده است. شما می توانید از مستندات وب سرویس تبدیل متن به گفتار از نحوه استفاده از این API مطلع شوید.

شما با فعالسازی این سرویس api openai به طور خودکار به وب سرویس میدجورنی و سایر وب سرویس های دیگر تاک بات هم دسترسی خواهید داشت.

ما به طور مرتب در راستای توسعه فناوری نوین هوش مصنوعی، برای خدمت به این مرز و بوم تلاش خود را به طور شبانه روزی انجام میدهیم.

برای استفاده از وب سرویس آخرین نسل هوش مصنوعی، میتوانید اشتراک یاقوتی خود را از خرید بسته تهیه نمایید. اشتراک شما بلافاصله پس از پرداخت هزینه فعال خواهد شد. البته شما با خرید هر کدام از بسته های دیگر، در صورتی که مقدار توکن های شما پس از پرداخت بیشتر از 1,500,000 توکن شود. واجد الشرایط استفاده از API خواهید بود.


آزمایش رایگان:

برای آزمایش و تست رایگان این وب سرویس (API) ابتدا در سایت ثبتنام کنید، و سپس از طریق کنترل پنل کاربری، کلید اختصاصی خود را ایجاد کنید. پس از ایجاد کلید، آن را در نمونه کدهای بالا جایگزاری کرده و خروجی را مشاهده کنید. امکان استفاده از کلید آزمایشی فقط تا 15000 توکن میسر است.


سایر وب سرویس ها:

با خرید بسته و بسته های فرایاقوتی، شما علاوه بر وب سرویس یا API پیش رو، از وب سرویس های زیر نیز میتوانید استفاده کنید.